Handbemalter Wandfächer (Elefanten am chillen)

Handbemalter Wandfächer (Elefanten am chillen)

Elefanten Familie am chillen
Handbemalter Wandfächer (Elefanten am chillen)

Elefantenfamilie in wunderschöner Seelandschaft am chillen Ø 150 cm